Krka uzvodno od granice NP Krka

 • krka-4

  krka-4

 • krka-3

  krka-3

 • krka-10

  krka-10

 • krka-1

  krka-1

 • krka-6

  krka-6

 • krka-7

  krka-7

 • krka-8

  krka-8

 • krka-11

  krka-11

 • krka-9

  krka-9

 • krka-2

  krka-2

 • krka-5

  krka-5

Ovaj lokalitet zaštićen je 1948. i 1968. godine. Uzvodno od granice Nacionalnog parka „Krka" ima dijelom kanjonski, a dijelom nizinski tok.

I jednom i drugom tipu reljefa Krka stvara zanimljive geomorfološke oblike. Krka izvire podno Topoljskog buka i do Nacionalnog parka „Krka" ima tok u duljini od 10 km. Na tom putu joj se pridružuju brojni pritoci, od kojih su najvažniji Butižnica i Radiljevac.

Posebno treba istaknuti meandriranje Krke u nizinskom dijelu toka, koje je iznimno rijetko u krškim reljefima.

UputeAdresa