Stara straža - geološki spomenik prirode

 • stara-straza-6

  stara-straza-6

 • stara-straza-7

  stara-straza-7

 • stara-straza-2

  stara-straza-2

 • stara-straza-1

  stara-straza-1

 • stara-straza-4

  stara-straza-4

 • stara-straza-5

  stara-straza-5

 • stara-straza-3

  stara-straza-3

Lokalitet Stara Straža zaštićen je 1961. godine i obuhvaća površinu od 1,17 ha. Nalazi se nekoliko kilometara od Knina na cesti prema Gračacu. Lokalitet je posebno zanimljiv zbog lijepo vidljivih bora širine oko 15 m i visine oko 5 m, koje predstavljaju valovito svijene slojeve Zemljine kore.
Slojevi se svijaju (boraju) pod utjecajem bočnog tlaka uslijed pomaka stijenske mase. Razvijeni su slojevi jurske i kredne starosti, a sastoje se od izmjene vapnenaca i dolomita u sklopu kojih se javljaju zone sivih tankopločastih laporovitih vapnenaca i rožnjaka. U malmskim slojevima stijena vrlo dobro se vidi koralj Cladocoropsis.

Ovaj lokalitet je važan po karakterističnim profilima, i to paleontološkim, mineraloškim, petrografskim i sedimentološkim. Profil je jako zanimljiv kao poligon za učenje geoloških pojmova, odnosno osnovnih strukturnih elemenata u stijenama kao što su slojevitost, bora i rasjedi.

UputeAdresa